Milieubeleid VDL Translift bv

VDL Translift heeft een sterke positie als ontwerper en producent van afvalinzamelsystemen. De afvalinzamelmarkt is een groeiende markt, vanwege steeds hogere eisen m.b.t. efficiëntie en loonkosten. Als het aankomt op innovatie binnen de afvalinzameling loopt Nederland voorop. VDL Translift heeft hier een aanzienlijk aandeel in, met eigen ontwikkelde zijladers, schroevenpersen en systemen voor ondergrondse inzameling. Met deze systemen heeft VDL Translift een marktaandeel van bijna 70% in Nederland. Deze bewezen techniek is een goed uitgangspunt om te groeien in de export. Andere landen zijn minder ontwikkeld (conservatiever) dan de Nederlandse markt; dit biedt mogelijkheden om onze ervaring en expertise te gebruiken om onze volumes te vergoten.

De door VDL Translift ontwikkelde producten bieden grote kansen voor een beter milieu en een betere leefomgeving. VDL Translift gaat hierin echter verder en participeert ook in projecten en toepassingen van alternatieve brandstoffen, zoals zonne-energie, aardgas en elektrisch-hybride aandrijving.

Tevens voert VDL Translift een actief milieubeleid; zo wordt zowel tijdens de ontwikkeling als bij de fabricage- en onderhoudswerkzaamheden van de producten rekening gehouden met mogelijk hergebruik of recycling van de toegepaste materialen. Op deze manier worden afvalstromen gereduceerd en verbruik van energie en grondstoffen geoptimaliseerd.
Prioriteit ligt op het ontwikkelen van innovatief inzamel- en transportmaterieel, waarbij zowel de arbeidsomstandigheden als de milieubelasting sterk worden geoptimaliseerd.

VDL Translift streeft ernaar om continu vooruit te lopen op de wettelijke en maatschappelijke verplichtingen op milieu- en veiligheidsgebied en dit zonder de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen. Dit dragen we ook actief uit. Ter ondersteuning is er een milieuzorgsysteem opgesteld, gebaseerd op ISO 14001, dat consistent is met het Arbo- en Kwaliteitsbeleid.

Onze milieudoelstellingen kunnen wij als volgt omschrijven:

• Alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen naleven
• Zoveel mogelijk rekening houden met hergebruik of recycling van de toegepaste materialen
• Inkopen van minder milieubelastende materialen
• Reduceren van energieverbruik
• Zorgvuldig scheiden van gevaarlijk afval en bedrijfsafval
• Het milieubeleid integreren in de ontwerpprocedure, waarbij duurzaam wordt omgegaan met het milieu
• Maatregelen t.b.v. het milieubeleid vastleggen in het milieu handboek.

De doelstellingen, geformuleerd in dit milieubeleid, zijn concreet gestalte gegeven in de processen en werkwijzen die binnen VDL Translift gehanteerd worden en voldoen minstens aan de eisen van de dan geldende NEN-EN-ISO.

      SGS_ISO-9001_TCL_HR.jpg                    SGS_ISO-14001_TCL_HR.jpg

VDL Translift waarborgt dat ontwikkelingen in milieuwet- en regelgeving, aandachtspunten en milieukwesties die van belang zijn voor de organisatie, worden gevolgd, geëvalueerd en op de juiste wijze worden ingebracht in het milieuzorgsysteem. Van al onze medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij aan de uitvoering van dit milieubeleid meewerken en dat zij, om dit doel te bereiken, zorg dragen voor een goede communicatie op dit gebied. Ter preventie van de milieubelasting en om tot een systeem van constante verbetering te komen, zal er jaarlijks een Milieujaarplan opgesteld worden

M.J.W. van der Mast, Directeur VDL Translift bv